کد BB Code

توضیح

BB code فعال مجموعه ای از برچسب ها بر اساس زبان HTML که شما در حال حاضر ممکن است با آن آشنا باشد. آنها به شما اجازه اضافه کردن قالب بندی پیام های خود را در همان راه به عنوان HTML می کند، اما یک دستور ساده تر و هرگز طرح از صفحات شما در حال مشاهده خواهد شکست. توانایی استفاده از کد BB است در انجمن-با-انجمن بر اساس به مدیر سایت، بنابراین شما باید قوانین انجمن را بررسی کنید زمانی که یک پیام جدید به شما ارسال.

در زیر لیستی از تگ کد BB شما می توانید در ارسالات خود استفاده کنید.

لیست کد vB

 1. تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline
 2. رنگ
 3. اندازه
 4. قلم
 5. هایلایت
 6. چپ / راست / وسط
 7. فاصله
 8. لینک کردن پست الکترونیک
 9. هایپرلینک URL
 10. لینک کردن موضوع
 11. لینک کردن پست
 12. لیست گلوله ای / لیست پیشرفته
 13. تصاویر
 14. ویدئو ها
 15. کد
 16. کد PHP
 17. کد HTML
 18. نقل قول
 19. توقف تجزیه BB Code
 20. فایل پیوست
 21. abbr
 22. aparat
 23. Attention
 24. BDO
 25. CENTER
 26. Download
 27. Game Trailers BB code
 28. Help
 29. HIDE
 30. imglink
 31. Information
 32. Text Left To Right
 33. Marquee
 34. Mention
 35. moderator
 36. Password
 37. Rollercoaster
 38. Linestrike
 39. Sparkle Code
 40. New Spoiler
 41. table
 42. Think
 43. Warning
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email][email protected][email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

تو پُر / به صورت کَج Italic / Underline

برچسب های [i] , [b] و [u] به شما اجازه ایجاد متن با حالت های italic , bold و underlined را میدهد.

  • [b]عبارت[/b]
  • [i]عبارت[/i]
  • [u]عبارت[/u]
  طریقه استفاده
  • [b]این متن bold است[/b]
  • [i]این متن italic است[/i]
  • [u]این متن underlined است[/u]
  مثال طریقه استفاده
  • این متن bold است
  • این متن italic است
  • این متن underlined است
  نمایش مثال در موضوع

رنگ

بر چسب [color] اجازه میدهد که رنگ برای متن انتخاب کنید.

 • [color=تنظیم]عبارت[/color]
  طریقه استفاده
 • [color=blue]این متن آبی است[/color]
  مثال طریقه استفاده
 • این متن آبی است
  نمایش مثال در موضوع

اندازه

بر چسب [size] اجازه میدهد که اندازه برای متن انتخاب کنید.

 • [size=تنظیم]عبارت[/size]
  طریقه استفاده
 • [size=+2]این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است[/size]
  مثال طریقه استفاده
 • این متن دو برابر بزرگتر از اندازه معمولی است
  نمایش مثال در موضوع

قلم

بر چسب [font] اجازه میدهد که قلم برای متن انتخاب کنید.

 • [font=تنظیم]عبارت[/font]
  طریقه استفاده
 • [font=courier]این متن به قلم courier است.[/font]
  مثال طریقه استفاده
 • این متن به قلم courier است.
  نمایش مثال در موضوع

چپ / راست / وسط

برچسب های [right] , [left] و [center] اجازه میدهند که تراز دلخواه برای متن خود انتخاب کنید.

  • [left]عبارت[/left]
  • [center]عبارت[/center]
  • [right]عبارت[/right]
  طریقه استفاده
  • [left]این متن در تراز چپ قرار دارد[/left]
  • [center]این متن در تراز وسط قرار دارد[/center]
  • [right]این متن در تراز راست قرار دارد[/right]
  مثال طریقه استفاده
 • این متن در تراز چپ قرار دارد
  این متن در تراز وسط قرار دارد
  این متن در تراز راست قرار دارد
  نمایش مثال در موضوع

فاصله

بر چسب [indent] شما را قادر می سازد که برای متن فاصله گذاری کنید.

 • [indent]عبارت[/indent]
  طریقه استفاده
 • [indent]این متن فاصله دار است[/indent]
  مثال طریقه استفاده
 • این متن فاصله دار است
  نمایش مثال در موضوع

لینک کردن پست الکترونیک

برچسب [email] به شما اجازه می دهد که پست الکترونیک مورد نظر را لینک کنید. می توانید با انتخاب و اصافه کردن پارامتر دیگری , برای نام گذاری آن استفاده کنید.

هایپرلینک URL

برچسب [url] اجازه می دهد که لینک هایی به سایر فایل ها و سایتها بسازید.همچنین با اضافه کردن پارامتری می توانید آن را نام گذاری کنید

لینک کردن موضوع

برچسب [thread] اجازه می دهد که موضوعی را بوسیله شناسه (شماره) موضوع , لینک کنید. می توانید با در نظر گرفتن پارامتری به موضوع نام هم بدهی

  • [thread]موضوعات[/thread]
  • [thread=موضوعات]عبارت[/thread]
  طریقه استفاده
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]مرا کلیک کن![/thread]
  توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

لینک کردن پست

برچسب [post] اجازه می دهد که پست مورد نظر خود را بوسیله در نظر گرفتن شناسه (شماره) آن لینک کنید. می توانید یک نام هم برای لینک خود بوسیله تعیین یک پارامتر اختیاری تعیین کنید.

  • [post]پست[/post]
  • [post=پست]عبارت[/post]
  طریقه استفاده
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]مرا کلیک کن![/post]
  توجه: لینک این موضوع/ پست فقط برای مثال است و ممکن است در این انجمن وجود نداشته باشد.
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

لیست گلوله ای

بر چسب [list] اجازه میدهد که بدون تعیین یک خصیصه , لیست ساده گلوله ای ایجاد کنید. برای گلوله دار کردن هر بخش ( جمله) از برچسب [*] استفاده می شود.

 • [list]عبارت[/list]
  طریقه استفاده
 • [list]
  [*]قلم اول از اقلام لیست
  [*]قلم دوم از اقلام لیست
  [/list]
  مثال طریقه استفاده
  • قلم اول از اقلام لیست
  • قلم دوم از اقلام لیست
  نمایش مثال در موضوع

لیست پیشرفته

بر چسب [list] اجازه میدهد که بوسیله تعیین یک خصیصه , لیست پیشرفته ایجاد کنید. این خصیصه مقداری است به این شرح: 1 برای لیست شماره ای , یا A برای لیست بر اساس حروف بزرگ , یا a برای لیست بر اساس حروف کوچک , یا I برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین بزرگ , و i برای لیست شماره ای بر اساس اعداد لاتین کوچک

 • [list=تنظیم]عبارت[/list]
  طریقه استفاده
 • [list=1]
  [*]قلم اول از اقلام لیست
  [*]قلم دوم از اقلام لیست
  [/list]

  [list=A]
  [*]قلم اول از اقلام لیست
  [*]قلم دوم از اقلام لیست
  [/list]

  [list=a]
  [*]قلم اول از اقلام لیست
  [*]قلم دوم از اقلام لیست
  [/list]
  مثال طریقه استفاده
  1. قلم اول از اقلام لیست
  2. قلم دوم از اقلام لیست
  1. قلم اول از اقلام لیست
  2. قلم دوم از اقلام لیست
  1. قلم اول از اقلام لیست
  2. قلم دوم از اقلام لیست
  نمایش مثال در موضوع

تصاویر

بر چسب [img] اجازه می دهد که تصاویر را در پست های خود جاسازی کنید.همچنین می توانید آن را بوسیله ترکیب با برچسب [url] به سایت مورد نظر خود لینک کنید.

 • [img]عبارت[/img]
  طریقه استفاده
  • [img]http://forums.animworld.net/images/styles/AestheticaRed/statusicon/forum_new-48.png[/img] (لینک نشده است)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://forums.animworld.net/images/styles/AestheticaRed/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (لینک شده است)
  مثال طریقه استفاده
  • (لینک نشده است)
  • (لینک شده است)
  نمایش مثال در موضوع

ویدئو ها

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]عبارت[/video]
  طریقه استفاده
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  مثال طریقه استفاده
  نمایش مثال در موضوع

کد

برچسب [code] متن شما را در قسمتی مجزا با قلم , رنگ و حالتی ثابت , نمایش می دهد.

 • [code]عبارت[/code]
  طریقه استفاده
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  مثال طریقه استفاده
 • کد:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  نمایش مثال در موضوع

کد PHP

برچسب [php] همانند برچسب [code] عمل می کند باین تفاوت که در نمایش کدهای PHP با هایلایت کردن قسمت هایی از آن هماهنگی ایجاد می کند. هر چند این برچسب برای کدهای PHP طراحی شده اما ممکن است روی زبان های دیگر برنامه نویسی وب نیز درست عمل کند.

 • [php]عبارت[/php]
  طریقه استفاده
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  مثال طریقه استفاده
 • کد PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  نمایش مثال در موضوع

کد HTML

بر چسب [html] اجازه میدهد که هماهنگی برای هایلایت کدهای HTML ایجاد کنید.

 • [html]عبارت[/html]
  طریقه استفاده
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  مثال طریقه استفاده
 • کد HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  نمایش مثال در موضوع

نقل قول

برچسب [quote] اجازه می دهد که متن شخص دیگری را نشانه دار کنید (نقل قول)

  • [quote]نقل قول[/quote]
  • [quote=نام کاربری]عبارت[/quote]
  طریقه استفاده
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;3996567]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  مثال طریقه استفاده
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته اصلی توسط John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته اصلی توسط John Doe نمایش پست ها
   Lorem ipsum dolor sit amet
  نمایش مثال در موضوع

هایلایت

با برچسب [highlight] می توانید اهمیت متن انتخابی خود را نشان دهید.

 • طریقه استفاده
  [highlight]عبارت[/highlight]
 • مثال طریقه استفاده
  [highlight]این متن هایلایت شده است.[/highlight]
 • نمایش مثال در موضوع
  این متن هایلایت شده است.

توقف تجزیه BB Code

برچسب [noparse] اجازه می دهد که از اعمال کد های vB جلوگیری کنید.

 • [noparse][b]عبارت[/b][/noparse]
  طریقه استفاده
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  مثال طریقه استفاده
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  نمایش مثال در موضوع

فایل پیوست

بر چسب [attach] اجازه میدهد که فایل پیوست (نظیر عکس) در هر نقطه دلخواه از پست شما نمایش داده شود. از این گزینه می توانید جهت نمایش فایل های پیوستی که قبلا" ضمیمه شده اند در پست های خود استفاده کنید.

 • [attach]فایل پیوست[/attach]
  طریقه استفاده
 • [attach]12345[/attach]
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

abbr

Adds a description to the mouseover of words or links, sort of like vBSEO does.

 • [abbr=تنظیم]عبارت[/abbr]
  طریقه استفاده
 • [abbr=test]When Hovered over, this should say "Test"[/abbr]
  مثال طریقه استفاده
 • When Hovered over, this should say "Test"
  نمایش مثال در موضوع

aparat

قرار دادن ویدئو از آپارات

 • [aparat]عبارت[/aparat]
  طریقه استفاده
 • [aparat]zOg86[/aparat]
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

Attention

Places a attention box.

 • [attention]عبارت[/attention]
  طریقه استفاده
 • [attention]content[/attention]
  مثال طریقه استفاده
 • attention

  اخطار

  content  نمایش مثال در موضوع

BDO

 • [BDO]عبارت[/BDO]
  طریقه استفاده
 • [BDO]ereH txeT ruoY[/BDO]
  مثال طریقه استفاده
 • ereH txeT ruoY
  نمایش مثال در موضوع

CENTER

centers text

 • [CENTER]عبارت[/CENTER]
  طریقه استفاده
 • [CENTER]متن وسط[/CENTER]
  مثال طریقه استفاده
 • متن وسط
  نمایش مثال در موضوع

Download

Game Trailers BB code

Game Trailers embed videos

 • [gt]عبارت[/gt]
  طریقه استفاده
 • [gt]55665[/gt]
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

Help

Places a help box.

 • [help]عبارت[/help]
  طریقه استفاده
 • [help]content[/help]
  مثال طریقه استفاده
 • help

  راهنمایی

  content  نمایش مثال در موضوع

HIDE

برای مخفی کردن قسمتی از متن حاوی اسپویل ...

 • [HIDE]عبارت[/HIDE]
  طریقه استفاده
 • [HIDE]some text[/HIDE]
  مثال طریقه استفاده
 • some text
  نمایش مثال در موضوع

imglink

Use THIS IMGLINKtag to put images with a link in your forum. This allows: [url=link][imglink]urltotheimage[/imglink][/url] ...to work again without The Image Resizer to broke the link.

 • [imglink]عبارت[/imglink]
  طریقه استفاده
 • [imglink]../images/misc/rss.jpg[/imglink]
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

Information

Places a information box.

 • [info]عبارت[/info]
  طریقه استفاده
 • [info]content[/info]
  مثال طریقه استفاده
 • information

  اطلاعات

  content  نمایش مثال در موضوع

Text Left To Right

چپ به راست کردن پاراگراف انگلیسی

 • [ltr]عبارت[/ltr]
  طریقه استفاده
 • [ltr]English Text[/ltr]
  مثال طریقه استفاده
 • English Text
  نمایش مثال در موضوع

Marquee

 • [M]عبارت[/M]
  طریقه استفاده
 • [M]Scrolling Message![/M]
  مثال طریقه استفاده
 • Scrolling Message!
  نمایش مثال در موضوع

Mention

Mention an user to alert him or her to this post!

 • [mention]عبارت[/mention]
  طریقه استفاده
 • [mention]Username[/mention]
  مثال طریقه استفاده
 • @Username;
  نمایش مثال در موضوع

moderator

امکانات مدیریتی

 • [MOD]عبارت[/MOD]
  طریقه استفاده
 • [mod]Please Code your Links![/mod]
  مثال طریقه استفاده
 • پیغام مدیریت :
  Please Code your Links!
  نمایش مثال در موضوع

Password

 • [Password]عبارت[/Password]
  طریقه استفاده
 • [password]http://www.viet.vn/[/password]
  مثال طریقه استفاده
 • Password : http://www.viet.vn/
  نمایش مثال در موضوع

Rollercoaster

Roller Coaster: [rc]Text here[/rc]

 • [rc]عبارت[/rc]
  طریقه استفاده
 • [RC]Your text here[/RC]
  مثال طریقه استفاده
 • نمایش مثال در موضوع

Linestrike

 • [S]عبارت[/S]
  طریقه استفاده
 • There should be a line going through this text.
  مثال طریقه استفاده
 • There should be a line going through this text.
  نمایش مثال در موضوع

Sparkle Code

Sparkling a text

 • [sparkle]عبارت[/sparkle]
  طریقه استفاده
 • [sparkletx]{param}[/sparkletx]
  مثال طریقه استفاده
 • [sparkletx]{param}[/sparkletx]
  نمایش مثال در موضوع

New Spoiler

This creates a hide/show spoiler tag that is hidden by default. Once the bar is clicked, the hidden contents will be shown.

 • [spl]عبارت[/spl]
  طریقه استفاده
 • [spl]See? This is hidden text![/spl]
  مثال طریقه استفاده
 • نمايش / مخفي کردن محتويات

  See? This is hidden text!

  نمایش مثال در موضوع

برای مخفی کردن قسمتی از متن از دید کاربران . مثلا می خواهید در مورد قسمتی از یک انیمه را ممکن است دیگران ندیده باشند ، در معرض دید همگان قرار دهید !

 • [Spoiler=تنظیم]عبارت[/Spoiler]
  طریقه استفاده
 • [spoiler=عنوان]حاوی اسپویل در زمینه انیمه[/spoiler]
  مثال طریقه استفاده
 • حاوی اسپویل در زمینه انیمه
  نمایش مثال در موضوع

table

With this vB code tables can be inserted into the post. Columns are seperated by |, every new line is a new row.

 • [table]عبارت[/table]
  طریقه استفاده
 • [table]column 1|column 2|column 3[/table]
  مثال طریقه استفاده
 • column 1column 2column 3
  نمایش مثال در موضوع

Think

Think bubble cloud.

 • [think]عبارت[/think]
  طریقه استفاده
 • [think]Text here[/think]
  مثال طریقه استفاده
 •   Text here  
  نمایش مثال در موضوع

Warning

Places a warning box.

 • [warning]عبارت[/warning]
  طریقه استفاده
 • [warning]content[/warning]
  مثال طریقه استفاده
 • warning

  توجه

  content  نمایش مثال در موضوع
درباره دنیای انیمه و مانگا
دنياي انيمه و مانگا در سال 87 با هدف معرفي فرهنگ ظريف و نکته بين شرق خصوصا کشور ژاپن افتتاح و از همان ابتداي تاسيس کوشيده است با تکيه بر تلاش بي وقفه ، کارگروهي و فعاليت هاي بدون چشمداشت کاربران متمايز خود ، قدمي کوچک در راه پيشرفت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم بردارد.
همکاران
فرام انیمه
تماس با ما
Ghoghnuse -- موسس
Kirito -- معاون فنی


Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

فارسی سازی توسط پی سی وب | وی بی ایران
Forum Modifications By Marco Mamdouh